Searching...
Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Hỏi: Những chứng từ cần thiết nào để khai báo cho chuyến hàng của tôi?

Hỏi: Những chứng từ cần thiết nào để khai báo cho chuyến hàng của tôi?
__________
Đáp: Tất cả các chuyến hàng vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh Babylonexpresss đều phải sử dụng vận đơn giao nhận. Tất cả hàng hóa, ngoại trừ chứng từ, vận chuyển ra bên ngoài Khối Cộng Đồng Chung Châu Âu đều phải sử dụng hóa đơn thương mại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét